Tarih 3 Dersi Türklerde Hukuk Ünitesi Ünite Sonu Soru ve cevapları

Tarih 3 Dersi Türklerde Hukuk Ünitesi Ünite Sonu Soru ve cevapları

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

 

1- İslamiyet öncesi Türklerde herkesin uymakla zorunlu olduğu yazılı olmayan kurallara töre denirdi.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

Yasa üstünlüğü vardır.

Törenin oluşmasında en etkili güç halktır.

Hükümdar töreyi tek başına değiştirme hakkına sahip değildir.

Töre hükümleri değişmesi mümkün olmayan kurallardır. 

A. Yalnız 1           B. Yalnız 3              C. 1 ve 2          D. 1 ve 3               E. 2 ve 4 

 

2. Töreye göre Türklerde suçların cezalandırılması kısa sürede gerçekleştirilirdi. Uzun   süreli hapis cezalarına az rastlanırdı.

Bunun sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

Hapishane kurmanın zor olması

Adalette çabukluk ilkesinin geçerli olması

Göçebe bir hayat tarzının olması

Törenin ağır hükümler taşıması

Merkezi otoritenin güçlenmenin istenmesi 

 

3. Kurultayın yasama ile ilgili görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

Hükümdar olacak kişiyi belirlemek

Devlet ile ilgili davaları görüşmek

Töre hükümlerinde değişiklik yapmak

Savaş ve barışa karar vermek

Vezirlerin atamasını yapmak

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Mezalim kurumunun özel görevlisidir?

 

Kadıleşker

Emir-i Dad

Kadıasker

Darü’l-adl

Sahib’ul-mezalim

 

5-Osmanlı Devleti’nde, Divanıhümayun’un mahkeme özelliği taşıdığına aşağıdaki durumlardan hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

Son sözün padişaha ait olması

Büyük davalara bakması

Divana gelen şeri sorunların Kadıasker tarafından sonuçlandırılması

 

A. Yalnız 1        B. Yalnız 2          C. 1 ve 2          D. 1 ve 3               E.2 ve 3 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk sistemiyle ilgili bir kavram değildir? 

A. Kadı         B. Kadıasker             C. Kapan Emini           D. Mecelle         E. Kanunname 

 

7. Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi şeri ve örfi hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı.

Örfi hukuk aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

 

A. Dini kurallara            

B. Tanzimat Fermanı’na            

C. Islahat Fermanı’na

D. Geleneklere               

E.  Mecelle’ye

 

8. Osmanlı Devleti’nde birçok alanda farklı hukuk kurallarının uygulanmasında hangisi etkili olmamıştır? 

A. Devletin çok uluslu bir yapıya sahip olması

B. Çeşitli dinlerden insanların bulunması

C. Hukuk alanında yeterli çalışma yapılmaması

D. Yabancı devletlere kapitülasyon verilmesi

E. İslam hukukunun diğer din mensuplarına uygulanmaması

 

9. “Osmanlı Devleti’nde, İslam hukukuna ters düşmemek şartıyla eski Türk geleneğinden ve fethedilen yerlerdeki uygulamalardan faydalanılarak kanunlar yapılmıştır. Bununla birlikte ülkenin her köşesinde padişahın otoritesi egemendir.”

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz?

 

A. Osmanlı Devleti’nde, gelişmiş bir hukuk sistemi bulunmaktadır.

B. Osmanlı Devleti, töre hükümlerini tamamen geçersiz kılarak yeni bir oluşum sergilemektedir.

C. Merkezi otoritenin sağlanması için çalışmalar yapılmıştır.

D. Osmanlı Devleti şeri bir karaktere sahiptir.

E. Osmanlı, egemenlik kurduğu bölgelerde esnek davranmıştır.

 

10. Hukuk inkılâbının yapılmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi etkili olmamıştır? 

A. Boşanma hakkının erkeğe verilmesi

B. Kadın erkek eşitliği olması

C. Miras konusunda erkeğe fazla pay ayrılması

D. Tanıklıkta kadının erkeğe eşit sayılmaması

E. Mecelle’nin Osmanlı kuruluş devrinde yapılmış olması

 

11. Aşağıdakilerden hangisi hukuk alanındaki inkılâplardan biri değildir? 

A. Medreselerin kapatılması             

B. Şeriyye ve Evkaf Vekâletlerinin kaldırılması

C. Kabotaj Kanunu’nun kabulü        

D. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun kabülü

E. Kara ve Deniz Ticareti Kanunu’nun kabulü

  

  1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” harfi koyunuz.

 

(…D.)  İlk Türk topluluklarında töre adı verilen örfi hukukun kaynağı halk, kurultay ve kağandır.

(….)  Büyük Selçuklularda ordu mensuplarının davaları Kadıleşker tarafından görülüyordu.

(…D.)  Tanzimat Fermanı’yla, devletin tebaası belli bir milliyet merkezinden ayrılarak Osmanlı Vatandaşlığı esası getirilmiştir.

(…D.)  Genel kanunnameler, ceza, tımar, sipahi, reaya, mali vergilere ait hükümleri içermektedir.

(…D.)  1869’da kurulan Nizamiye Mahkemelerinin en önemli özelliği üyelerinin Müslüman ve gayrimüslimlerden oluşmasıdır.

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

Divan, Mezalim, yargan, Sened-i İttifak, kadi’l kudat, 1921 Anayasası, Islahat Fermanı

 

İlk Türk devletlerinde kağan adına örfi hukuku uygulayan görevlilere …YARGAN………. denirdi.

Türk-İslam devletlerinde şeri mahkemelere bakan kadıların amirine …KADİL KUDAT……….. denirdi.

Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkileri ilk kez …SENEDİ İTTİFAK……………. ile sınırlandırılmıştır.

Türk-İslam devletlerinde en yüksek yargı organına  DİVANI MEZALİM……………… denirdi.

Milli Mücadele Döneminde yasama, yürütme ve yargı erkleri ……1921 anayasası …….. ile tek elde toplanmıştır.

 

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

S1.Törenin Türk devlet geleneğindeki önemini belirtiniz?

CEVAP:Töre ile birlikte adalet,iyilik,eşitlik ve insanlık törenin değişmez hükümleriydi.

Türklerde kanunda dahi olmak üzere herkes töre nükümlerini uymak zorundadır.Töreye uymamak en büyük suç olmak görmemektedir.

 

S2.Kurultayın görevini hangi kurumlar yerini getirmektedir?

CEVAP.Bakanlar kurumlu ,TBMM

 

S3.ilk Türk topluluklarında Uygurlardan itibaren hukukun gelişmeye başlamasının nedenleri?

CEVAP. Türklerde yazılı kanunu ilkkez Uygurlar meydana getirmiştir. Yerleşik hayata gerçerken yazıyı da kullanmaya başlamışlar ve yazı her alanda yayılınca hukuk alanında da geniş olarak kullanılmıştır.

S4.Türklerin İslam dinini kabul etmeleri hukuk sistemini nasıl etkilimiştir=

CEVAP.Türklerin islamiyeti kabul etmeleriyle hukuk sistemindede değişiklikler olmuştur. Örfi Hukukn yanında Şerih ukuk ta görülmeye başlanmıştır. Şer'i hukuk,İslam hukuk kaynaklarına, kur’an, sünnet, icma, kıyas dayanan ortak görüşlerde oluşmuş olup devlet yönetiminde ve sosyal hayatta etkisini gösterer.

S5.Örfi hukukun ortaya çıkmasına ortam hazırlayan sebebler nelerdir ?

CEVAP. Örfi hukuk genel olarak yönetim,askeri ve mali hukuku ilgilendiren konuları kapsardı. Basında emir-i dad-ın bulundugu örfi mahkemelerin ağır siyasi suclar icin verdigi kararlar sultanın baskanlıgındaki özel mahkemelerde hükme baglanırdı.

S.6 Divanı mezalim ile divanı humayun arasındaki farklar ?

CEVAP.

 

S.7 Mecellenin Türk hukuk tarihindeki önemini belirtiniz?

CEVAP.ilk medeni kanundur . İnsanlar hakları tanınmıstır. İnsan hakları önem kazanmıstır.

 

S.8.Genc Osmanlıların meşrutiyetinin ilanından neler beklediklerini belirtiniz?

CEVAP.jon Türklerine gore Osmanlı devletini dagılmaktan kurtarmak icin ana yasanın hazırlanması ve meclisn acılması gerekmektedir. Onlara gore devletin çöküşünün tek sorumlusu kararları tek basına olan ve uygulayan yönetim anlayışıdır .

S.9. Tanzimat ve meşrutiyet döneminde hukuk yolundaki uygulamaların günümüzde etkileri nelerdir?

CEVAP.Tanzimat dönemende yapılan hukuk reformunda özelleikle Müslümanlarla gayri müslimanların kanun önünde eşit tutunma ilkesi kabul edilmiştir. Vatandaşlık hakkı, kişi hürriyet,kişi güvenliği ve ibadet hürriyeti kanun güvencesine alındı.

S.10=Atatürk hukuk inkilabını gerçekleştirirken devlet ve milletle ilgili hangi kazanımların gerçekleşmesini hedeflemiştir?

CEVAP.Batılaşmayı tüm ülkeler ili birlikte sistemli kalkınmanın ve aydınlanmanın ilk aracı olarak görmüştür. Devletin Laik bir devlet olmasını hedeflemiştir. Kadın ve erkek bütün vatandaşlar medeni ülkeleri vatandaşları ile aynı hakları kavuşmuştur.

 

 

Yorum:

Bir Yorum Yaz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 + 2 =