Tarih 3 Dersi 2. Ünite ünite sonu soru ve cevapları

TARİH-3  II.ÜNİTE SONU SORU VE CEVAPLARI 

Sayfa-99 

  B-Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.

1.(D) Oğuz boylarının ananesine göre toplantılarda her boyun oturacak yeri(orun) belirlemiştir.

2.(D) İlk Türklerde kışlak bütün boyun ortak malıdır.

3.(Y) İlk Türklerde Gök Tanrı inancının dışında başka bir inanç yoktur.

4.(D) Türk-İslam devletlerinde han ailesinden olan beyler toplumda önemli bir konuma sahiptiler.

5.(D) Türk-İslam devlerinde köylüler genellikle hayvan beslerler, çiftçilik de yaparlardı.

6.(Y) İlmiye, Osmanlı toplumunda yönetim görevinde bulunan askeri zümreydi.

7.(D) Osmanlı Devleti’nde reaya; tacirler (tüccar), esnaf, köylüve göçebeler şeklinde alt gruplardan oluşmaktaydı.

8.(Y) Osmanlı Devleti’nde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göçerek yerleşmeye (dikey hareketlilik) denilmekteydi.

9.(Y) Osmanlı ailesinin temel yapısını sadece İslam hukuku şekillendiriyordu.

10.(D) 1924 Anayasası’na göre Türkiye’yaşayan herkes din ve ırk farkı gözetmeksizin “vatandaş” olarak tanımlanmıştı.

                                                                                                                                                                                                               

C-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun öncüllerden biri ile tamamlayınız.

Ahmet Yesevi, Gök Tanrı, , vatandaşlık, bodun, nevbet, millet, vakıflar, tebaa, çevgan

1.İlk Türklerde ailenin meskeni YURT adı verilen çadırlardı.

2.İlk Türklerde halkın büyük bölümü tarafından GÖKTANRI inancı kabul edilmiştir.

3.Türklerde boyların birleşmesiyle BODUN oluşmaktaydı.

4.İlk Türk mutasavvıfı AHMET YESEVİ

5.Türk-İslam devletlerinde sarayların önünde günde beş defa NEVBET vurulurdu.

6.Osmanlı Devleti’nde toplumların din ve mezhep esasına göre yönetilmesine MİLLET sistemi denilmektedir.

7.Osmanlı Devleti’nde iskan, şehircilik, eğitim ve kültür faaliyetleri  VAKIFLAR aracılığı ile yapılırdı.

8.Cumhuriyet Dönemi Türk toplumunun VATANDAŞLIK bilinciyle ortak ülküler etrafında toplanması amaçlanmıştı

 

Ç.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 

1.Konargöçer hayatın özellikleri nelerdir?

Cevap: Konar göçer hayatta temel geçim kaynağı Hayvancılıktır. Az da olsa Tarım yapılsada bu kendileri için mısır ve hayvanları için yoncadan öteye gitmez. Konar Göçer hayatta insanlar yazın yaylaklarda kışın kışlaklarda yaşarlar.

2.Türk boy beylerinin görevleri nelerdir?

Cevap: Boyadaki İç dayanışmayı korumak hak ve hukuku sağlamak, gerektiğinde boyunun çıkarlarını savunmaktır

3.Büyük Selçuklu nüfusunu oluşturan topluluklar hangileridir?

Cevap: Araplar Türkler, İranlılar

4.Türk-İslam devletlerinde toplumsal tasnifte nelere dikkat edilmiştir?

Cevap: Toplumsal sınıflaşma avrupadakine benzemezdi. Halk yaşayış şekillerine göre kısımlara ayrılmıştı. Bunlar şu şekilde sayılabilir. Göçebeler, Şehirliler, köylüler olmak üzere

5.Osmanlı Devleti’nde seyfiye sınıfının yetişme tarzı ile ilgili neler söylenebilir?

Cevap: Seyfiye sınıfı askerlikle ilgili olan kısımdır. Seyfiye sınıfında Enderenda eğitim görenler olduğu gibi Üstün başarıları ile bu bölümde yükselenlerde görülürdü.

6.Klasik Dönemde Osmanlı toplumunda ailenin yeri ve önemi nedir?

Cevap: Toplumun temelini oluşuran Aileye büyük önem verilmiş ve evlilik için belirli kurallar koyulmuş ve evlenme kadı huzurunda yapılarak tereke defterlerine kaydedilmiştir.

7.Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik ne şekilde gerçekleşmiştir? Örneklerle belirtiniz.

Cevap: Öncelikle Dikey hareketlilik nedir bunu hatırlamak lazımdır. Endereunda alına eğitimle seyfiye sınıfında yükselmek mümkünken Medreselerde ve diğer eğitim kurumlarında alınan eğitimle de ilmiye sınıfında yükselmek mümkündür. Dikey hareketliliğin tek şartı müslüman olmaktır.

8.Cumhuriyet Döneminde hedeflenen toplumun genel özellikleri nelerdir?

Cevap: Çağdaş Dünya düzenine uygun bir toplum

Yahya GÜNGÖR - Yahya GÜNGÖR Çatalpınar Çok Programlı Lisesi Tarih Öğretmeni. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2001 yılı Mezunu. 2005 yılından beri Tarih Öğretmenliği Yapmakta ve 2009 yılından bu yana Web Sitesi İle ilgilenmektedir. Joomla ve Wordpress Konusunda bilgi sahibidir.
Yahya has written 448 awesome articles.

Yorum:

Bir yorum

Bir Yorum Yaz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


7 + = 8