9. Sınıf Tarih Dersi 2. Ünite 2. Konu Cevapları

9. sınıf Tarih Dersi kitap cevaplarına 2. Ünite 2. konu ile devam ediyoruz. Bu konumuzda ilkçağ uygarlıkları ele alınıyor. Böylece İlkçağda Mezopotamya, Anadolu, Doğu akdeniz ve başlıca Uyarlıkları öğreniyoruz. Soruları incelediğim zaman Öğrtmeninizi dikkatlice dinler ve Kitap içindeki soruların cevaplarını çözerseniz konuyu anlamamanız için hiç bir neden yoktur. Özellikle Hititler, Sümerler ve Fenikelilere dikkatli çalışşarak ama kesinlikle diğer uygarlıkları göz ardı etmeyerek Derslerinizde başarı sağlayabilirsiniz.

Soruların bazıları yorum gerektirdiği için tüm konuyu kavrayarak ancak cevaplayabileceğiniz sorular bulunmaktadır. Unutmayın

 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 43 Cevapları

Temel Kavramlar

Anal: Hititlerde Tarih yazıcılığı manasında kullanılır ve hititler tanrıya hesap vermek amacıyla ANAL denilen yıllıkları oluşturmuşlardır.

Hellenizm: Büyük İskenderin Doğu seferi esnasında Eski yunan kültürü ile doğu kültürünün sentezinden oluşan yeni bir kültür ortaya çıkmıştır. Buna hellenistik kültür ya da hellenizm denir.

Polis: Yunan Şehir devletlerine Polis denilmektedir.

Firavun: Eski Mısırda Tnarı Kral- Ordu komutanı ve Rahip Görevleri de bulunan Yöntecilere FİRAVUN denilir.

Satraplık: Perslerin Anadoluyu yönetirken eyaletlere bölmesi ve ve her bir eyalete SATRAPLIK adını vermişlerdir.

Ziggurat: Sümerlerde kullanılan bu yapıların en üst katı gözlem evi en alt katı ise tahıl amabarı olarak kullanılmı ve aynı zamanda eğitim ve öğretim yapılan okullar olan binalardır.

Koloni: Bir Ülkenin kendi toprakları dışında ticari faaliyetlerde bulunmak için oluşturdu sömürge topraklarıdır.

Pankuş: Hititlerde Meclise verilen adddır

 

Düşünelim:

Soru: Görsellerde nil nehri ve bir çöl görnmektedir. Görsellerden yola çıkarak uygarlıkların gelişiminde coğrafi şartların etkilerinin neler olabileceğini belirtiniz.

Eski ugarlıklar genel olarak nehir kenararında ve sulak arazilerde kurulmuşlardır. Nehir kenarında kurulan bir topluluk şartlar gereği tarım alanında ileri gidebilir ve bu alanda kendini geliştirebilir. Çöl yaşamı ve ya dağlık arazilerde kurulan uygarlıklar ise başka alanlara yönelebilirler. Buna en güzel örnek dağlık arazida kurulması sonucu ticarete yönelen FENİKELİLER'dir. Yani sorunun cevabına gelirsek coğrafi şartlar uygarlıkların gelişimini doğradan etkiler.

Soru: Ziya Gökalp’e göre Kültürü oluşturan unsurlar nelerdir.

Cevap: Din, Ahlak, Hukuk, İktisad vs

 

Soru: Aşağıdaki Haritaya göre ilk uygarlıkların kurulduğu Bölgeler hakkında neler söylenebilir.

İlk uygarlıklar genelde nehir kenarlarında ve yahyagungor.net yerleşmeye msait alanlarda kurulmuşlardır. Haritayı incelediğimiz zaman bunu  rahtlıkla görebiliriz.

 

Soru: Hangi uygarlıklar birbirinden etkilenmiş olabilir.

Cevap: Birbirlerine komşu olna uygarlıklar birbirinden etkilenmişlerdir. Bunu rahatlıkla haritayı inceleyerek görebiliriz.

 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 43 Cevapları

Soru: Kültür ve uygarlık kavramlarını karşılaştırınız.

Soru: Mezopotamyanın coğrafi konumunu inceleyerek tarih boyunca bu bölgeye niçin bir çok kavmin göç ettiğini belirtiniz.

Mezopotamya çok bereketli topraklara sahiptir ve tarihi göç yolları üzerindedir. www.yahyagungor.net Bu sebeple bir çok kavmin ve hükümdarın dikkatini çekmiştir. Bu sebeple burada bir çok devlet kurulmuş ve tarih boyunca bir çok uygarlık burada barınmıştır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 44 Cevapları

Soru: Zigguratlar yaşamın hangi alanlarında etkili olmuşlardır.

Zigguratlar yaşamın hemen hemen her alanında var olmuşlardır. Kuruluşu itibari ile genel kapsamlı bir bina oluşu onu bilimsel hayata, eğitim hayatına ve ekomomik hayata dahil etmiştir.

 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 47 Cevapları

Soru: Urgakina Hangi alanlarda kanunlar yapmıştır.

Cevap: İnsan hakları konusunda kanunlar yapmıştır.Bu sayfa 47deki okuma parçasına göz gezdirilince rahatlıkla görülebilir.

Soru: Hammurabi kanunlarında ne tür bir cezalandırma yöntemi öngörülmüştür.

Cevap: Kısasa kısas cezası öngürülmüş ve genellikle ölüm cezaları verilmiştir.

Soru: Sümer ve Babil kanunlarını verilen cezalar açısından karşılaştırınız.

Cevap: Sümerlerde genellikle para cezası ve hafif cezalar uygulanırken babillerde daha sert cezalar uygulanmıştır.

 

Soru: Asurluların günümüz uygarlığına katkıları nelerdir tartışınız.

Cevap: Asurlular ticaret ile uğraştıkları için genel olarak kültür taşımaclığı yapmışlardır diyebiliriz. Anadolu ile mezopotamya arasında bir köprü vazifesi görmüşler ve yazıyı anadoluya getirmişler ve böylelikle anadolu da tarihi devirler başlamıştır

Soru: Uygarlıkların gelişimi ile kütüphaneler arasında nasıl bir ilişki vardır? Tartışınız.

Cevap: Kütüphaneler ilim ve bilgi yuvalarıdr. Tarih boyunca büyük medeniyetlet büyük kütüphanelere sahip olmuşlardır.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 48 Cevapları

 

Soru:  Aşağıdaki Arkeolojik buluntulara göre Orta Asya Uygarlığı ile ilgili neler söylenebilir.

Cevap: Görsellerde seramik buluntular, keçi boynuzu işlemeli başlık, keçeden dokunmuş halı, altın elbiseli adam resimleri bulunmaktadır. Buna göre şöyle bir yorum yapabiliriz. Orta asyadaki Türkler altın işlemeciliği,  keçecilik, ve seramik gibi sanat dalları ile uğraşmışlardır. Türklerin sanat ile ilgili bilgileri edinebiliriz.

 

 9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 49 Cevapları

Soru: Mısırlıların hangi uygarlıklarla ilişki kurmuş olabileceklerini yazınız. 

Cevap: Haritadan da görülebileceği gibi Mezopotamya, arabistan ve anadolu uygarlıkları ile ilişki içinde olabileceği görülür.

 

Soru:  Coğrafi konumu mısırı nasıl etkilemiş olabilir.

Cevap: Mısır doğal bir koruma altına alınmış bir coğrafi bölgedir. Bir tarafı denizlerle çevrili ve bir tarafı da çöllerle çevrilidir. Bu sebeple dış müdahalelere çok girmemiştir. İşte bundan dolayı Mısır da kendine has bir kültür oluşmuştur.

 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 50 Cevapları

Soru: Aşağıda Mısır uygarlığına ait görseller bulunmaktadır. Görsellere göre mısır uygarlığı hakkında neler söylenebilir.

Cevap: Mısır uygarlığın Ölümden sonraki hayata inanış vardır. Bu sebeple ölüleri mumyalamışlardır.Hiyaroglif olarak bilinen yazıyı kullanmışlardır. Mısırda Sosyal sınıflanndırma bulunmaktadır. Bu sosyal sınıfın en tepesinde Firavun bulunurken, En alt tabakada ise Köleler bulunmaktadır.

Soru: Yukarıdaki Metne göre Mısırda geometirinin gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur. 

Cevap: Nil nehrinin taşması sonucu Bozulan tarla sınırlarını yeniden ve düsgün olarak hesaplamak için geometri bilimi gelişmiştir. 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 52 Cevapları

Soru: Perslerin Ülkeyi eyaletlere bölerek yönetmesinin sebepleri neler olabilir. 

Cevap: Ülke sınırları genişledikçe yönetmek ve ülkenin en uç bölgelerine devlet otoritasini ulaştırmak zorlaşacaktır. Bu sebeple yetkiler valiler aracılığı ile paylaşılmış ve devleti yönetmek daha da kolay olmuştur.

Soru: Kast Sistemi Hindistanın siyasi ve sosyal yapısını nasıl etkilemiş olabilir. 

Cevap: Hindistanda kast sisteminden dolayı Siyasi bir bielik kurulamamış ve halk kendi içinde asla kaynaşamamıştır.

 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 54 Cevapları

Soru: Fenikelilerin Deniz Ticareti ileİlgilenmeleri kültürel yaşamlarını nasıl etkilemiştir.

Cevap: Fenikeliler Değişik kültürlerle tanışma imkanı bulmuşlardır. buda onların karma bir kültüre sahip olmalarını sağlamıştır. Birde doğu ve batı kültürünün kaynaşmasına vesile olmuşlardır.

Soru: yahudilerin farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen günümüze kadar varlıklarını korumalarının sebebi nedir açıklayınız?

Cevap: Yahudiler Azınlık psikolojisi ile kendilerini korumuşlar ve baskın kültürlerin etkisinde kendilerini yahudilik dinine doğuştan yahudi olmayanı almamakla korumuşlardır.

Soru: Museviliği diğer dinlerden ayıran en önemli özellik nedir açıklayınız.

Cevap: Diğer tüm dinlerde din herkese açıkken yahudilikte sonradan kimsenin yahudi olmasına zin verilmemiştir.

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 57 Cevapları

Soru: Hitit yıllıklarının incelenmesinde tarihin hangi yardımcı bilimlerinden faydalanılabilir.

Cevap: Yıllıklarla ilgili araştırmayı Hitit dilini iyi anlamak için Filoloji, www.yahyagungor.net yazıyı okumak için Paleografya gibi bilim dallarından yararlanılır

 

Soru: Ticaret İyaonya da hangi alanlardaki gelişmeleri etkilemiştir.

Cevap: Ticaret yollarının bitişinde olması kültürel zenginliği artırmış, ekonomik zenginlikte kültürel açıdan zenginleşmesini sağlamıştır. 

9. Sınıf Tarih dersi Kitabı  Sayfa 60 Cevapları

 

Yorum:

19 yorumlar

 1. muhammet 03 Kasım 2013 at 17:43 - Reply

  ya bizdezaten sorular var cevpları nerede lütfen çok acillll lazımmm cevapları

  • admin 06 Kasım 2013 at 08:44 - Reply

   Cevaplar hazırlanıyor. Bu sayfayı sık sık takip ediniz.

 2. melis 03 Kasım 2013 at 19:40 - Reply

  Cevapları çokk acill lazımm lütfenn yazınn…..

  • admin 06 Kasım 2013 at 08:44 - Reply

   Cevaplar hazırlanıyor. Bu sayfayı sık sık takip ediniz.

 3. adımı vermek istemiyorummm 14 Kasım 2013 at 20:21 - Reply

  gerçekten çok güzel bir site şu ana kadar gördüğüm sitelerin en iyilerinden bi tenesi hocamm gerçektennn iyi bir TARİH öğretmenisiniz

  • Yahya GÜNGÖR 14 Kasım 2013 at 20:29 - Reply

   Çok Teşekkür ederiz. Gerçekten bu alandaki eksikleri kapatmak ve her alanda faydalı bir Tarih dersi sitesi olmak için çabalıyoruz. Ziyaretcilerimizin ve Özellikle öğrencilerimizin desteği ile daha da büyüyeceğiz.

   Arkadaşlarınıza da tavsiye edereniz. Facebooktan linkleri paylaşırsanız bu güzel siteyi herke görecektir.

 4. irem 24 Kasım 2013 at 22:25 - Reply

  60 devamı açılmıyor ya aciil lazım bana

 5. furkan 03 Aralık 2013 at 17:06 - Reply

  hocam 60 dan sonrası niye yok

   

 6. ESRA 03 Aralık 2013 at 18:20 - Reply

  SAYFA 60 IN CEVAPLAI NIE YOK COK ACIL

   

 7. sinan 05 Aralık 2013 at 19:17 - Reply

  allah razı olsun cevapları yazana devamını beklerim

   

 8. ayça 05 Aralık 2013 at 21:06 - Reply

  sayfa 60'tan sonrası yok ekleyebilir misiniz

   

 9. Fatih 09 Aralık 2013 at 18:40 - Reply

  Soru: Aşağıdaki Haritaya göre ilk uygarlıkların kurulduğu Bölgeler hakkında neler söylenebilir.

  İlk uygarlıklar genelde nehir kenarlarında ve yahyagungor.net yerleşmeye msait alanlarda kurulmuşlardır. Haritayı incelediğimiz zaman bunu  rahtlıkla görebiliriz.

  abi bu ney yaw :D

 10. eda 19 Aralık 2013 at 15:41 - Reply

  lütfen 65.soru nie yok acil lazım

   

 11. adsız 08 Ocak 2014 at 21:41 - Reply

  türklerin ilk anayurdunun kesin olarak çizilememesinin nedenleri nelerdir : acil cevap lazım

   

   

  • Yahya GÜNGÖR 08 Ocak 2014 at 22:27 - Reply

   Göçlerle dünyanın bir çok bölgesine gitmeleri Türk tarihinin araştırılmasını ve anayurtlarının tam olarak tesbitini zorlaştırmaktadır. Asya steplerinde konar göçer hayat yaşamaları bunda etkendir.

 12. soru.net 15 Ocak 2014 at 18:14 - Reply

  60. sayfadan sonrası neden yok ? ACİL LAZIM..

 13. meral 10 Şubat 2014 at 18:19 - Reply

  türk tarihi hakkında arştırma yapmak neden zordur…

   

 14. boşver 13 Nisan 2014 at 10:10 - Reply

  154-160 arası

  Cevaplarını yazar mısınız lütfen 

Bir Yorum Yaz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


3 + = 10